Golang-语言字典(map)【创建,填充,遍历,查找,修改,删除】
时间:2020-04-23 06:45:05 +0800 CST 浏览:3499

字典的创建

make(map[KeyType]ValueType, initialCapacity)

make(map[KeyType]ValueType…

字典的创建

 1. make(map[KeyType]ValueType, initialCapacity)

 2. make(map[KeyType]ValueType)

 3. map[KeyType]ValueType{}

 4. map[KeyType]ValueType{key1 : value1, key2 : value2, … , keyN : valueN}

  func test1() {
  map1 := make(map[string]string, 5)
  map2 := make(map[string]string)
  map3 := map[string]string{}
  map4 := map[string]string{“a”: “1”, “b”: “2”, “c”: “3”}
  fmt.Println(map1, map2, map3, map4)
  }

字典的填充和遍历

func test2() {
  map1 := make(map[string]string)
  map1["a"] = "1"
  map1["b"] = "2"
  map1["c"] = "3"
  for key, value := range map1 {
    fmt.Printf("%s->%-10s", key, value)
  }
}

字典的查找、修改和删除

func test3() {
  map4 := map[string]string{"a": "1", "b": "2", "c": "3"}
  val, exist := map4["a"]
  val2, exist2 := map4["d"]
  fmt.Printf("%v,%v\n", exist, val)
  fmt.Printf("%v,%v\n", exist2, val2)
  map4["a"] = "8" // 修改字典和添加字典没什么区别
  fmt.Printf("%v\n", map4)
  fmt.Println("删除b:")
  delete(map4, "b")
  fmt.Printf("%v", map4)
}

访问字典,安全的放法

map4 := map[string]string{"a": "1", "b": "2", "c": "3"}
val, exist := map4["d"]
if exist {
  fmt.Println(val)
} else {
  fmt.Println("not exists")
}


如果这篇文章对你有所帮助,可以通过下边的“打赏”功能进行小额的打赏。

本网站部分内容来源于互联网,如有侵犯版权请来信告知,我们将立即处理。


来说两句吧